Matkalla huipulle

Yhteiset opinnot

Ristiinvalittavien opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijat voivat sisällyttää toisessa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja omaan tutkintoonsa kotioppilaitoksen määräämällä tavalla. Näillä sivuilla esiteltävistä ristiinvalittavista opinnoista on etukäteen sovittu seuraavat hyväksiluvut:

  • Lapin koulutuskeskus REDU:n opiskelijat voivat sisällyttää muiden oppilaitosten ristiinvalittavia opintoja pääsääntöisesti valinnaisiin tutkinnon osiin tai vapaasti valittavien opintojen jatko-opiskeluvalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukeviin tutkinnon osiin.
  • Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat sisällyttää muiden oppilaitosten ristiinvalittavia opintoja pääsääntöisesti tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin (max 15 op, ylemmässä amk-tutkinnossa max 10 op) tai opintojaksoon R801M34A Seminars and Symposia. Mikäli opiskelija on jo suorittanut kaikki vapaavalintaiset opinnot, voi ristiinvalittavat opinnot sisällyttää tutkinnon ammattiopintoihin tuutoriopettajan kanssa etukäteen sovittavalla tavalla.
  • Lapin yliopiston opiskelijat voivat sisällyttää muiden oppilaitosten ristiinvalittavia opintoja tutkinnon sivuaineopintoihin ilman rajoitusta, maisterin tutkinnon sivuaineiksi kuitenkin vain ylemmän amk-tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Lapin AMK:n projektiopintosuoritukset voi hyväksilukea osaksi matkailututkimuksen aineopintoja.

 

Ristiinvalittavien opintojen hyväksilukujen rekisteröinti

Hyväksytyt opintosuoritukset rekisteröidään sen oppilaitoksen opintorekisteriin, jossa opinnot on suoritettu.

Opiskelija huolehtii itse opintojen hyväksilukemisista omaan tutkintoonsa.

Käytännössä opiskelijan tulee toimittaa opintorekisteriote suoritetuista opinnoista oman oppilaitoksensa opintotoimistoon/kansliaan, jossa hyväksiluvut merkitään korvaavuutena myös kotioppilaitoksen opintorekisteriin. Opintosuoritusotteen saat sen oppilaitoksen opintotoimistosta/kansliasta, jossa opinnot olet suorittanut.

Hyväksiluvut on syytä hoitaa kuntoon heti opintojakson päättymisen ja arvosanan saamisen jälkeen.