Matkalla huipulle

Maailma ja me
Kurssin laajuus
5 op
Oppimistulokset
• opiskelija ymmärtää kansainvälisen talouden nykytilanteen, hän omaksuu kansainvälisen kaupan toimintaperiaatteet, tuntee kansainvälisten kauppasopimusten ja  -järjestöjen tavoitteita, ymmärtää talousliittymien, finanssikriisien sekä globalisaation vaikutuksia maailmantalouteen
• opiskelija ymmärtää globaalitalouden tapahtumien ja häiriöiden vaikutukset matkailuun ja matkailuelinkeinoon
• opiskelija hahmottaa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja valuuttakursseihin liittyviä kysymyksiä

Arctic Tourism and Responsible Hospitality
Credits
5 ECTS
Objectives
• The student knows the operating environment in tourism in the Arctic regions.
• He/she adopts a hospitable and customer-oriented way of working.
• He/she gets a view of the tourism industry from the Arctic perspective and is able to see safety issues as an important factor in the sustainable and responsible tourism business.
The student
- is familiar with the Arctic operating environment and its cultural elements
- adopts a customer-oriented, interactive and hospitable way of working
- adopts multidisciplinary and cross-border thinking
- understands the challenges and potential of the Arctic tourism and its impacts in regional and local contexts
- understands the importance of safety issues as part of sustainable and responsible tourism business.
Content
- understanding tourism in the Arctic context from the view point of geography, indigenous cultures, image, target groups etc.
- tourism destination as a concept
- the role of DMO and other regional tourism organisations
- regional tourism strategies
- arctic destinations and operating environments
- potential and challenges of sustainable arctic tourism from the socio-cultural and environmental perspective
- multidisciplinary and cross-border thinking in the arctic context
- safety issues as part of sustainable and responsible tourism business in the arctic.

YMAT0112
Matkailun toimintaympäristöt
Tourism Operating Environments
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matkailijan käsitteeseen sekä matkailun erilaisiin toimintaympäristöihin ja tiloihin erityisesti matkailijanäkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä matkailijan ja tarkastella häntä eettisenä toimijana
- kuvata matkailun toimintaympäristöjen muodostumista, ylläpitoa, haastamista ja rikkomista
- esitellä keskeisiä yhteiskuntatieteellisiä ja kulttuurintutkimuksellisia matkailijaan sekä matkailun toimintaympäristöihin ja tiloihin liittyviä käsitteitä ja keskusteluja
- kuvata ja analysoida toimintaympäristön kokonaisuutta matkailijan näkökulmasta
Sisältö
Matkailija, matkailun toimintaympäristöjen muodostuminen, ylläpitäminen, haastaminen ja rikkominen, tilan ja paikan käsitteet, eettisyys, vieraanvaraisuus ja palveluyhteiskunta.

YMAT0114
Matkailun kestävyys
Sustainability in Tourism
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija kestävän matkailun periaatteisiin sekä matkailun kestävään kehittämiseen.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestävän matkailun käsitteet ja periaatteet
- tunnistaa matkailun kestävään kehittämiseen vaikuttavat tekijät
- nimetä matkailualaan liittyviä toimijoita sekä toimintaintressejä ja kertoa niihin liittyvistä konflikteista
- kuvata matkailun toimijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia kestävyyden kannalta
- esitellä kestävyyden ja vastuullisuuden käsitteiden erot.
Sisältö
Matkailun kestävyyden periaatteet, matkailun kestävä kehittäminen, paikallinen luonto ja kulttuuri matkailun vetovoimatekijänä, matkailun ja muiden elinkeinojen yhteensovittaminen, kestävyyden indikaattorit, erilaisten käyttäjien ja sidosryhmien intressit ja tarpeet, ekomatkailu, matkailijoiden asumis- ja ympäristöodotukset, matkailullinen maankäyttö.

YMAT0211
Sustainable rural and urban tourism
Credits
5 ECTS
Aim
The aim of the course is to familiarize students with sustainable tourism development in urban, rural and peripheral areas and with several tools that are used in sustainable development.
After completion of the course the student is able to
- define characteristics of urban and rural areas and the opportunities and challenges the characteristics create for tourism development
- evaluate the role of tourism in developing viability in different areas
- take the role of locals into account when planning sustainable tourism
- apply tools that are used in sustainable tourism development.
Contents
Participatory planning of tourism areas, sosio-cultural and environmental sustainability, tourism as part of local livelihoods, tourism development strategies, concepts of center-periphery, arctic, Limits of Acceptable Change (LAC), environmental and social impact assessment as part of planning.

YMAT0212
Elämykset matkailutuotteina
Experiences as Tourism Products
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ymmärtämään elämyksiä matkailussa yksilöllisinä ja sosio-kulttuurisina prosesseina. Lisäksi tarkastellaan elämysten tuottamista matkailussa ja matkailua osana elämystaloutta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- jäsentää elämyksiä käsitteellistäviä teoreettisia keskusteluja
- arvioida elämysten roolia matkailussa yksilöllisestä ja sosio-kulttuurisesta näkökulmasta
- kuvata matkailua osana elämystaloutta
- tunnistaa elämysten erilaisia kokemuksellisiaulottuvuuksia
- analysoida ja dokumentoida matkailutuotteiden elämyksellisyyttä.
Sisältö
Elämys käsitteenä, elämyskulutus matkailussa, elämysten ulottuvuudet, elämystalous, elämysten tuottaminen, videografia elämysten analysoinnin työkaluna.

YMAT0213
Matkailun arvot ja vaikutukset
Tourism values and impacts
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija matkailun vaikutuksiin ja arvoihin sekä lokaalista että globaalista näkökulmasta. Lisäksi pohditaan matkailun aluetalousvaikutusten merkitystä alueiden kehitykselle. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata matkailun vaikutuksia kaikki vastuullisuuden ulottuvuudet ja eri toimijatasot huomioiden 
- määritellä, millaisia erilaisia arvoja matkailun vaikutuksiin sisältyy
- jäsentää arvon käsitteen ja vaikutusten suhdetta määrittelemällä arvon käsitettä hyvinvointiarvona, kulttuurisena arvona ja taloudellisena arvona
- määritellä matkailun aluetalousvaikutusten keskeiset käsitteet
- vertailla erilaisia matkailun vaikutusmallien toimivuutta
- analysoida kohdetasolla matkailun vaikutusten muodostumista osana paikallista yhteiskunnallista kokonaisuutta.
Sisältö
Arvon käsite, matkailun vaikutusten ja erilaisten arvon määritysten väliset yhteydet, matkailun vaikutusten kokonaisuus, matkailun välittömien tulo- ja työllisyysvaikutuksien muodostuminen ja erilaiset laskentamallit, matkailun välilliset ja johdetut tulo- ja työllisyysvaikutukset sekä kerrannaisvaikutukset.

YMAT0221
Matkailuyritysten investointi- ja rahoitusanalyysit
Corporate Finance Issues on Tourism and Recreation
Kurssin laajuus
5 op
Tavoite
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää matkailuyritysten investointi- ja rahoituskysymysten ratkaisemiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- huomioida informaation epäsymmetriasta ja käyttäytymistieteellisistä rajoitteista aiheutuvia vaikutuksia
- laatia investointilaskelmia ja rahoitusanalyyseja
- analysoida matkailuyritysten taloudellista suoriutumista
- arvioida yritysostojen mahdollisuuksia ja heikkouksia.
Sisältö
Informaation epäsymmetria ja signalointi, investointien laskentamenetelmät, investointeihin liittyvä epävarmuus ja joustomahdollisuudet, aineettomat ja aineelliset investoinnit, investointien ulkoisvaikutukset, rahoitusanalyysi, rahoituslähteet, rahoitusrakenne, yritysostot.

YMAT0223
Well-being in Tourism
Credits
5 ECTS
Aim
The aim of the course is to familiarize the student with the relationship of tourism and well-being and with the role of tourism in enhancing the well-being. After completion of the course the student is able to
- describe and explain how well-being is linked to tourism in multiple ways
- characterize and define the significance of well-being  in the tourism development as well as the significance of tourism in promoting well-being
- define and analyze different forms of well-being tourism
- explain how tourism can enhance (or decrease) the well-being of tourist, tourism employees, local residents and destination
Contents
Tourism and recreation as a promoter of well-being. Different forms of well-being tourism, eg. nature tourism and recreational use of nature, sport tourism, medical tourism, art tourism, slow tourism, sleep tourism, organic tourism, second-home tourism. The role of emotions and experiences in tourism. Green care, safety, accessibility, sustainability, everyman’s rights.

YMAT0226
Theory and Practice of Entrepreneurship in Tourism
Credits
ECTS 5
Aim
This course focuses on recent theoretical views on entrepreneurship, and deepens the students understanding through selected theoretical views illuminated by case studies in tourism enterprises and destination networks. After completion of the course, the student is able to
- analyze the evolution of entrepreneurship study into a research field
- analyze recent human ecosystems point of views to sustainable entrepreneurship in tourism destinations,
- describe and analyze resources needed for SMTE management
- analyze management challenges of SMTEs in family and societal contexts
- analyze and explain challenges of change to sustained performance.
Contents
Introduction to entrepreneurship scholarship literatures from Benedetto Cotrugli via Canton to Schumpeter and present day scholars, diversity in evolution on entrepreneurship, insights into innovation processes and management in innovative enterprises, growth and dynamics of the firm, human ecosystems viewpoints to destination networks.