Matkalla huipulle

Matkailutieto toimialan kilpailukykytekijänä – matkailutiedon popularisointi

Hankkeen kesto: 1.9.2009-31.12.2012

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on parantaa matkailualan kehittämisessä tarvittavan tiedon saatavuutta ja ymmärrettävyyttä. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin tuottama ja välittämä tieto on tulevaisuudessa ajankohtaista, helposti löydettävää ja kohderyhmän tarpeiden mukaan tuotettua. Instituutin rooli tiedon tuottajana ja välittäjänä kehittyy.

Toimenpiteet
Projektin alussa selvitetään toimijoiden tietotarpeet sekä kartoitetaan keskeisten tiedon tuottajien ja vastaanottajien osaamisen taso. Hankkeen asiantuntijoiden kanssa päätetään tarkemmista toimenpiteistä (mm. järjestettävät koulutukset, viestintäkanavien kehittäminen, uudet toimintamallit). Lisäksi kehitetään sähköistä tiedottamista osana matkailuinstituutin www-sivuja ja selvitetään sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuudet. Osana projektia tuotetaan myös ns. popularisoimisen käsikirja.

Tulokset
Opinnäytteistä, tutkimuksista, hankkeista ja matkailun tulevaisuudesta tuotettava ja välitettävä tieto on ajankohtaista, ymmärrettävää ja helposti saatavilla. Olemassa olevia viestintäkäytänteitä ja – kanavia on kehitetty. Tiedon tuottajien ja tiedon hyödyntäjien vuorovaikutus on parantunut. Hyväksi koetut, projektissa pilotoidut menetelmät on integroitu instituutin perustoimintaan (opetus-, tutkimus- ja palvelutoimintaan). Instituutin toimijat hyödyntävät projektissa koostettua ”popularisoimisen käsikirjaa”.

Kumppanit

Projektikumppanit ovat Lapin yliopisto, Lapin ammattiopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus. Yhteistyötä tehdään alueellisten matkailualueorganisaatioiden kautta matkailuyritysten sekä muihin matkailutoimijoiden kanssa.

MTI:n rooli hankkeessa

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on projektin päätoteuttaja. Hanketta hallinnoin Lapin yliopisto.

Hankehenkilöstö
Jaana Ojuva, projektipäällikkö
Gsm 040 0476317
jaana.ojuv(at)ulapland.fi

 Rahoitus  
 Lähde  Euroa/koko hanke
 ESR ja valtio  148 750
 Kuntarahoitus  13 000
 Muu julkinen rahoitus  11 491
 Yksityinen  1 759
 Yhteensä  175 000


sosiaalirahasto.jpg         ELY_Logo.JPG   vipuvoimaaEU_rgb.jpg